Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Food Specialties B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Oost-Brabant te Eindhoven onder nummer 71091963

Artikel 1: Toepasselijkheid

Lid 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst met de (potentiële) koper (hierna ” de Afnemer”) op

de EEG-markt en waarbij partijen bedrijfsmatig handelen.

Lid 1.2 Wij zijn te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.

Lid 1.3 Wij zullen de Afnemer van een wijziging als bedoeld in het vorige lid uiterlijk 14 dagen vóór de beoogde ingangsdatum

van de wijzigingen, schriftelijk in kennis stellen.

Lid 1.4 Wanneer de Afnemer aan ons niet binnen 14 dagen na dagtekening van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving

schriftelijk heeft medegedeeld de voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden, wordt de Afnemer geacht deze wijzigingen wel

te hebben aanvaard, waarna de wijzigingen volledig en integraal deel gaan uitmaken van de met de Afnemer gesloten

overeenkomst.

Lid 1.5 Wanneer de Afnemer aan ons binnen de in het vorige lid bedoelde termijn schriftelijk heeft medegedeeld de

voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden zijn wij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden,

zonder dat de Afnemer recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

Lid 1.6 Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk

zijn overeengekomen. Afwijkende voorwaarden gelden bovendien slechts ten aanzien van de betreffende overeenkomst of

opdracht. Algemene- en/of inkoopvoorwaarden van de Afnemer binden ons niet.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

Lid 2.1 Alle offertes van ons zijn vrijblijvend ook als daarin een geldigheidsduur is genoemd. Opdrachten en acceptaties van

aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk.

Lid 2.2 Wij behouden ons het recht voor om binnen drie werkdagen nadat ons bericht van aanvaarding van een offerte heeft

bereikt, deze alsnog in te trekken, en voor zover op grond van aanvaarding een koopovereenkomst zou zijn tot stand gekomen,

deze koop te annuleren.

Lid 2.3 Een overeenkomst van koop en verkoop wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat wij de order

schriftelijk hebben bevestigd danwel met de uitvoering daarvan is aangevangen.

Lid 2.4 De uitvoering van de overeenkomst zal door ons geschieden op basis van hetgeen in de overeenkomst met de Afnemer is

bepaald.

Lid 2.5 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde, zijn gewicht-, maat- en prijsopgaven, afbeeldingen, tekeningen e.d. in

door ons verstrekte brochures, catalogi, folders e.d., alsmede in door ons geplaatste advertenties, door ons verstrekte modellen,

monsters of andere voorbeelden, dan wel op een andere wijze door of namens ons openbaar gemaakte gegevens, voor ons

nimmer bindend, doch slechts bedoeld om de wederpartij een algemene voorstelling te geven van de door ons te leveren en/of

reeds geleverde zaken en diensten. 2.6 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst kunnen slechts

plaatsvinden na onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke instemming.

Artikel 3: Algemene verplichtingen van de wederpartij

Lid 3.1 De wederpartij gedraagt zich jegens ons als een goed en zorgvuldig op- drachtgever.

Lid 3.2 De wederpartij zorgt ervoor dat wij tijdig kunnen beschikken over een volledig overzicht van alle wensen van de

wederpartij, alsmede over alle door ons in verband met de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens.

Lid 3.3 De wederpartij geeft ons alle inlichtingen die wij voor de uitvoering van de overeenkomst nodig hebben.

Artikel 4: Prijs

Lid 4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Lid 4.2 Indien na de aanbieding respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst er een wijziging optreedt in

kostprijsbepalende factoren, zoals grondstoffen, zaken die verkopen van een derde betreffen, lonen, overheidskosten en/of

vrachtkosten, dan is de verkoper gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Wij zullen de Afnemer daarvan zo spoedig

als mogelijk op de hoogte brengen.

Lid 4.3 Vanwege toelevering uit het buitenland is mede kostprijsbepalend de koers van de Euro en, in het voorkomende geval,

de koers van de USD.

Lid 4.4 Indien er sprake is van een prijsverhoging, als bedoeld in dit artikel, van meer dan 10%, dan heeft de Afnemer het recht

de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, indien de Afnemer zijn wil daartoe schriftelijk kenbaar

maakt binnen 8 dagen nadat hij de prijsverhogings-mededeling heeft ontvangen, bij gebreke waarvan de overeenkomst inclusief

de prijsverhoging in stand blijft.

Lid 4.5 Het bovenstaande ontslaat Afnemer niet van de afnameverplichting voor specifiek aangeschafte grondstoffen, emballage

en resterende voorraad eindproduct.

Artikel 5: Product verkoop

Lid 5.1 Afnemer is alleen gerechtigd de door ons geleverde producten te verkopen richting eindgebruiker de consument, tenzij

anders schriftelijk overeengekomen.

Lid 5.2 De producten worden in een originele ongewijzigde voor de consument bestemde verpakking geleverd, tenzij anders

overeengekomen.

Lid 5.3 De temperaturen zoals vermeld op de pakbon, factuur, verpakking of anderszins door ons verstrekt, dienen opgevolgd te

worden en mogen niet worden overschreden.

Artikel 6: Wederverkoop door Food Specialties BV.

Lid 6.1 Afnemer zal door ons op de hoogte worden gesteld van de door ons voorgestane positionering en het imago van de

betreffende zaken en de aan die zaken gerelateerde merken. Afnemer wordt geadviseerd de zaken aan te bieden en te

verkopen tegen de door ons bekendgemaakte adviesprijs richting de Afnemer. Het is Afnemer niet toegestaan om, zonder onze

vooraf gekregen schriftelijke toestemming, zaken betrokken van ons met andere zaken aan te bieden of te verkopen tegen een

gezamenlijke prijs.

Lid 6.2 Het is de Afnemer toegestaan, na schriftelijk overeengekomen met ons, de door ons geleverde zaken door te verkopen

op voorwaarde dat

a. zaken in de originele, ongewijzigde, voor de consument bestemde verpakking worden doorgeleverd;

b. de koper met diens afnemer bij wege van kettingbeding overeenkomt dat de verplichtingen voortvloeiende uit de

bepalingen van deze algemene voorwaarden die Afnemer binden en voorts bij mogelijke verdere doorverkoop/levering

moeten worden vermeld.

Artikel 7: Levering

Lid 7.1 De levering van de zaken vindt plaats onder de conditie franco inclusief rechten op het overeengekomen aflever- adres.

Indien evenwel de factuurwaarde voor een zending af te leveren zaken lager is dan Euro 250, = (exclusief BTW, non-food en

emballage), danwel levering af magazijn is overeengekomen, vindt de verzending voor rekening en risico van Afnemer plaats.

Tevens kan het zijn dat door inhuur van externe transporteurs extra kosten daarvan doorberekend dienen te worden. Indien er

extra kosten doorberekend dienen te worden, volgt er eerst een prijsopgave.

Lid 7.2 Met betrekking tot gecontracteerde hoeveelheden geldt een marge van 10% meer of minder, zulks met

dienovereenkomstige verrekening van de gecontracteerde koopprijs.

Lid 7.3 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor de gebezigde transportmiddelen. Afnemer moet op het afleveradres

voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de zaken en het laden van retourzaken zal de Afnemer

voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen, alles om de lostijd zo kort mogelijk te houden, ter beschikking stellen.

Afnemer zal alle redelijke maatregelen nemen om de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres

en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren zaken kan worden aangevangen, niet langer dan 15 minuten te doen

bedragen.

Lid 7.4 Toegezegde levertijden zijn steeds bij benadering, tenzij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins bevestigd.

Lid 7.5 De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van ons opleveren. Afnemer zal

echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat levering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke

waarvan, behoudens het bepaalde in de artikelen 4.5 en 21, de Afnemer het recht heeft de overeenkomst eenzijdig voor het

niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, door middel van een aangetekend schrijven.

Lid 7.6 Wij hebben te allen tijde het recht om de zaken onder rembours af te (doen) leveren of om vooruitbetaling te verlangen

en te ontvangen.

Lid 7.7 Retourzendingen zijn alleen toegestaan, indien wij daartoe vooraf, schriftelijk, uitdrukkelijk toestemming hebben

verleend.

Lid 7.8 Wij zijn gerechtigd orders in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

Lid 7.9 Behoudens een specifieke afspraak zijn wij in elk geval gerechtigd om uitlevering van orders op te schorten indien en

voor zover: a. de betreffende uitlevering, per te onderscheiden zaak, groter is dan de gemiddelde levering per maand gedurende

de laatste 12 maanden; b. de betreffende uitlevering, per te onderscheiden zaak, in combinatie met de leveringen in de vijf

voorafgaande weken groter is dan de gemiddelde levering per aaneengesloten periode van 3 maanden gedurende het laatste

jaar; c. de Afnemer de overeengekomen betalingstermijn(en) van (een) voorafgaande levering(en) niet nakomt.

Lid 7.10 In geval Afnemer in gebreke is om het door ons volgens contract aangeboden product in ontvangst te nemen

respectievelijk af te halen ter plaatse en/of ten tijde als overeengekomen, staat het ons vrij om onverminderd het bepaalde in

artikel 4.5: a. het product voor rekening van Afnemer op te slaan; b. het product voor rekening van Afnemer onderhands of

publiek te verkopen tegen een prijs als door ons in de situatie geschikt geacht, de opbrengst te verrekenen met hetgeen

Afnemer volgens factuur ons verschuldigd is, en voor zover het factuurbedrag de som van de opbrengst overschrijdt, het verschil

aan Afnemer afzonderlijk in rekening te brengen; c. de koop zonder rechterlijke tussen- komst voor ontbonden te verklaren, en

Afnemer ten titel van schadevergoeding 15% van de koopsom in rekening te brengen; In ieder geval is vanaf het tijdstip waarop

Afnemer ter zake als voormeld in gebreke is, het product voor risico van Afnemer.

Lid 7.11

Artikel 8: Reclame

Lid 8.1 Indien de door ons geleverde zaken waarneembaar niet aan de overeenkomst voldoen, is de Afnemer gehouden terstond

bij aflevering te reclameren en de gestelde gebreken aan te (doen) tekenen op het bij ontvangst te ondertekenen

(vervoers)document en binnen 24 uur te melden via Quality@foodspecialties.eu. Reclames betreffende gebreken welke niet

waarneembaar zijn bij aflevering dienen plaats te vinden terstond nadat de Afnemer deze gebreken heeft waargenomen of

redelijkerwijs had moeten waarnemen, doch uiterlijk binnen zeven dagen na aflevering.

Lid 8.2 Voor zover onze leverantie vergezeld ging van gebruiksvoorschriften danwel aanduiding van een termijn van

houdbaarheid, rust in het voorkomende geval op onze Afnemer het bewijs dat het betreffende product conform deze

voorschriften werd behandeld c.q. de aangegeven houdbaarheidsdatum in verband met het gebruik niet werd overschreden.

Lid 8.3 Bij gebreke van tijdige reclame verliest de Afnemer zijn aanspraken jegens ons en geldt de levering als onvoorwaardelijk

aanvaard.

Lid 8.4 Gegronde reclame leidt de verplichting onzerzijds tot hernieuwde levering in overeengekomen conditie en hoeveelheid,

en wel zodra als in redelijkheid in de situatie van ons kan worden gevergd, ofwel crediteren van de prijs zulks te onzer keuze.

Lid 8.5 Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Food Specialties in de gelegenheid te stellen de producten te (laten)

inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de producten waarover gereclameerd ter

beschikking van Food Specialties en of Food Specialties te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of

vervanging.

Lid 8.6 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of

weigering van de gehele partij geleverde producten.

Lid 8.7 In geval van reclame zal de wederpartij nimmer aanspraak kunnen maken op een verder gaande vorm van compensatie,

garantie of (schade)vergoeding dan die welke wij op onze beurt bij onze leverancier en/of onze producenten kunnen claimen.

Lid 8.8 In geval van een gegronde reclame als bedoeld in artikel 8.4 vrijwaart Afnemer ons voor eventuele aanspraken van

derden als gevolg van die reclame.

Lid 8.9 Retourzending aan ons van verkochten producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande

schriftelijke machtiging en verzenden/of andere instructies van onzerzijds. De producten blijven te allen tijde voor rekening en

risico van Afnemer.

Lid 8.10 De Afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van onzerzijds binnen zeven werkdagen na de factuurdatum

schriftelijk aan ons mede te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

Lid 8.11 Na constatering van een tekortkoming in een product is de Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade

voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Lid 8.12 Als er een recall plaats dient te vinden op last van de plaatselijke autoriteiten of indien Food Specialties constateert dat

een product schadelijke gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid dan geldt er een vergoeding van maximaal 5% op het

totaalbedrag van de geleverde producten waarop de recall plaats moet vinden. Om aanspraak te kunnen ma- ken op de

maximale vergoeding dient de verkoper een overzichtelijke en begrijpbare factuur toe te sturen met daarop uitwerking van te

declareren kosten.

Artikel 9: Advisering

Lid 9.1 Indien wij uit overeenkomst onze wederpartij een dienst of diensten moeten leveren in de vorm van een advies, schept

dat voor ons een inspanningsverplichting. Wij zijn echter niet gehouden tot het garanderen dat met opvolging van het advies

een bepaald resultaat zal worden behaald en garanderen dat dan ook niet.

Lid 9.2 Op schriftelijk vastgelegde adviezen en recepturen blijft het auteursrecht bij ons en is onze wederpartij niet bevoegd het

advies te verveelvoudigen en/of aan derden bekend te maken zonder onze daaraan voorafgaande toestemming daarvoor.

Artikel 10: Producten met beperkte houdbaarheid

Lid 10.1 Bij producten met een beperkte houdbaarheid dienen de bewaarvoorschriften door de Afnemer stipt te worden

nageleefd.

Lid 10.2 De Afnemer staat ervoor in dat producten die voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum of uiterste

verkoopdatum na het verstrijken van die datum niet meer worden gebruikt of verwerkt en niet meer voor verkoop, gebruik of

consumptie worden aangeboden.

Lid 10.3 De Afnemer vrijwaart ons tegen iedere aanspraak van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is van gebruik

dan wel consumptie van de producten na de uiterste verkoop-of houdbaarheidsdatum, evenals tegen de daaruit voor ons

voortvloeiende kosten.

Artikel 11: Verrekening

Met betrekking tot hetgeen Afnemer ons is verschuldigd, komt Afnemer geen beroep toe op compensatie met enigerlei

vordering welke Afnemer op ons zou willen pretenderen. Evenmin komt aan de koper een beroep toe op enig retentierecht

terzake enig onder hem berustend en aan ons af te geven goed.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, met

uitzondering de delen van de private labels van de Afnemer en zulks overeengekomen met ons. Met betrekking tot alles wat wij

ontwikkelen, vervaardigen of verstrekken, daaronder begrepen recepturen, productiemethoden, verpakkingen en afbeeldinggen,

komen toe aan Food Specialties en VA Foods.

13: Betaling

Lid 13.1 De Afnemer dient de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn, en zonder enige korting of compensatie, te

voldoen, en wel in dier voege dat binnen deze termijn door ons daadwerkelijk over de betreffende som kan worden

gedisponeerd.

Lid 13.2 Wij hebben te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor

betaling zekerheid te verkrijgen.

Lid 13.3 Overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn brengt de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in

verzuim. Als dan is de Afnemer over de gefactureerde bedragen (inclusief BTW), alsmede over de eventueel krachtens

onderhavige algemene voorwaarden verschuldigde incassokosten een direct opeisbare boete verschuldigd van 2,5% per maand

over elke maand dat betaling uitblijft, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand heeft te gelden.

Lid 13.4 Indien er een geschil aanwezig is tussen de Afnemer en ons over de kwaliteit of uit anderen hoofde door de Afnemer

ingediende reclame(s), geeft zulks aan de Afnemer niet het recht de betaling, geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Lid 13.5 Overschrijding van betalingstermijnen verplicht Afnemer tot betaling van rente volgens het wettelijk percentage,

vermeerderd met twee procentpunten, te rekenen sedert de vervaldatum van de betreffende factuur.

Lid 13.6 Alle kosten met betrekking tot invordering van het door de Afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde, waar onder

begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede kosten voor rechtsbijstand, komen voor rekening van de

Afnemer. Bij gebreke van tijdige betaling zijn wij gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, berekend

conform het degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van Euro 350, 00 zulks

onverminderd onze bevoegdheid vergoeding van onze daadwerkelijk geleden schade te vorderen zo deze schade hoger mocht

zijn.

Lid 13.7 Betalingen worden steeds geacht te strekken: in de eerste plaats ter voldoening van niet door zakelijke of andere

deugdelijke en volwaardige zekerheid gedekte vorderingen; en daarna ter voldoening van overige openstaande vorderingen,

waarbij telkens betalingen bij voorrang afgeboekt worden op verschuldigde incassokosten, vervolgens op niet rentedragende

vorderingen, daarna op rente en tenslotte op rentedragende vorderingen; een en ander in volgorde van datum van ontstaan, te

beginnen met de vorderingen van oudste datum.

Artikel 14: Annulering

De Afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk

annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten alsmede de door

derde gemaakte kosten, de werkzaamheden van ons en de winstderving door ons, te vermeerderen met BTW, aan ons te

vergoeden.

Artikel 15 A: Overgang van risico; eigendomsvoorbehoud de door Food Specialties geproduceerde merken en private label

producten

Lid 15.A1 Het risico ten aanzien van beschadiging en/of verloren gaan van de geleverde zaken en/of daaruit voortvloeiende

schade gaat direct na aflevering over op de Afnemer.

Lid 15.A2 Geleverde goederen blijven onze eigendom totdat zowel de desbetreffende factuur als elke andere, geheel of

gedeeltelijk openstaande factuur, met rente en eventuele incassokosten is voldaan. Voorts zijn wij bevoegd in geval van een

vermoeden aan onze zijde of een mededeling van de Afnemer dat de Afnemer zal tekortschieten in de nakoming van zijn

verplichtingen de geleverde zaken onmiddellijk terug te vorderen De Afnemer is verplicht de zaak op onze eerste daartoe

strekkende vordering onverwijld aan ons te retourneren; de kosten van retournering zijn voor rekening van de Afnemer. De

Afnemer stelt ons op eerste verzoek in de gelegenheid de door ons geleverde zaken bij de Afnemer terug te halen.

Lid 15.A3 Afnemer verplicht zich op ons eerste verzoek ten behoeve van ons een pandrecht te vestigen op de vorderingen op

derden die voortvloeien uit de (weder)verkoop van de door ons geleverde zaken. Indien Afnemer zijn medewerking hieraan niet

verleend zijn wij gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst tussen partijen, zoals opgenomen in artikel 21.

Lid 15.A4 Wij zijn bevoegd om bij overschrijding van de betalingstermijn met 5 dagen of meer, zaken terug te vorderen zonder

voorafgaande ingebrekestelling. De Afnemer is verplicht de zaak op onze eerste daartoe strekkende vordering onverwijld aan

ons te retourneren; de kosten van retour- nering zijn voor rekening van de Afnemer. De Afnemer stelt ons op eerste verzoek in

de gelegenheid de door ons geleverde zaken bij de Afnemer terug te halen.

Lid 15.A5 Tot het moment dat onze wederpartij de eigendom van de aan hem geleverde zaken heeft verkregen, is hij onbevoegd

die zaken te verpanden, dan wel die zaken anders aan te wenden dan tot normale bewerking of verwerking in zijn bedrijf.

Artikel 15 B: Overgang van risico; eigendomsvoorbehoud Food Specialties producten met uitzondering niet door Food

Specialties geproduceerde producten en private label producten

Lid 15.B1 Het risico ten aanzien van beschadiging en/of verloren van alle artikelen van de geleverde zaken en/of daaruit

voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over van onze toeleverancier (consignatiehouder) over op de Afnemer.

Lid 15.B2 Geleverde goederen blijven eigendom van onze toeleverancier totdat zowel de desbetreffende factuur als elke andere,

geheel of gedeeltelijk openstaande factuur, met rente en eventuele incassokosten is voldaan. Voorts zijn wij bevoegd in geval

van een vermoeden aan onze zijde of een mededeling van de Afnemer dat de Afnemer zal tekortschieten in de nakoming van

zijn verplichtingen de geleverde zaken onmiddellijk terug te vorderen De Afnemer is verplicht de zaak op onze eerste daartoe

strekkende vordering onverwijld aan ons te retourneren; de kosten van retournering zijn voor rekening van de Afnemer. De

Afnemer stelt ons op eerste verzoek in de gelegenheid de door ons geleverde zaken bij de Afnemer terug te halen.

Lid 15.B3 Afnemer verplicht zich op ons eerste verzoek ten behoeve van ons een pandrecht te vestigen op de vorderingen op

derden die voortvloeien uit de (weder)verkoop van de door ons geleverde zaken. Indien Afnemer zijn medewerking hieraan niet

verleent zijn wij gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst tussen partijen, zoals opgenomen in artikel 21.

Lid 15.B4 Wij zijn bevoegd om bij overschrijding van de betalingstermijn met 5 dagen of meer zaken terug te vorderen, zonder

voorafgaande ingebrekestelling. De Afnemer is verplicht de zaak op onze eerste daartoe strekkende vordering onverwijld aan

ons te retourneren; de kosten van retournering zijn voor rekening van de Afnemer. De Afnemer stelt ons op eerste verzoek in de

gelegenheid de door ons geleverde zaken bij de Afnemer terug te halen.

Lid 15.B5 Tot het moment dat onze wederpartij de eigendom van de aan hem geleverde zaken heeft verkregen, is hij onbevoegd

die zaken te verpanden, dan wel die zaken anders aan te wenden dan tot normale bewerking of verwerking in zijn bedrijf.

Artikel 16: Extra afspraken en verplichtingen bij Consignatie

Lid 16.1. Consignatiegever blijft eigenaar van alle, ook krachtens andere overeenkomsten in consignatie gegeven zaken, zolang

de Afnemer van die zaken niet aan zijn verplichtingen voortvloeien uit als zijn consignatieovereenkomsten jegens

consignatiegever heeft voldaan.

Lid 16.2. Het is Afnemer niet toegestaan in consignatie ontvangen zaken te verpanden of op de ontvangen zaken beperkte

rechten te vestigen of met die zaken enige andere handelingen (o.a., maar niet alleen bewerking, verwerking of vermenging) te

verricht of te dulden, waardoor de vrije, onbeperkte eigendom van consignatiegever verloren gaat.

Lid 16.3. Zowel consignatienemer en Afnemer mogen de zaken niet aan anderen de in consignatie producten, als monster, op

zicht of om andere reden meegeven.

Lid 16.4. Consignatienemer en Afnemer zijn verplicht aan de zaken die nog eigendom zijn van de consignatiegever de uiterste

zorg te besteden, onder meer door juiste bewaring, het fifo systeem toe te passen in verband met de tenminste

houdbaarheidsdatum en daarvan in een daartoe geschikte ruimte op te slaan en door de zaken daar slechts uit te nemen

wanneer en zolang zich een directe verkoopmogelijkheid voordoet.

Lid 16.5. Consignatienemer en Afnemer houdt de zaken voor zijn rekening en risico en is gehouden de ontvangen zaken op

eerste verzoek terug te geven aan consignatiegever in dezelfde staat waarin hij de zaken ontvangen heeft. Het risico komt weer

terug bij de consignatiegever op het ogenblik, dat hij de zaken in ontvangst heeft genomen.

Lid 16.6. Ook gebeurtenissen die voor de consignatienemer en Afnemer overmacht zijn komen voor risico van de

consignatienemer en of Afnemer en geven aan de verantwoordelijke op dat moment (consignatienemer of Afnemer) een

verplichting tot schadeloosstelling van consignatiegever.

Lid 16.7. Consignatienemer en Afnemer zijn gehouden consignatiegever alle inlichtingen te geven over omstandigheden die voor

een juiste afwerking van de overeenkomst van belang kunnen zijn denk daarbij bijvoorbeeld aan het nakomen van de financiële

verplichtingen.

Lid 16.8. Consignatienemer is verplicht in geval van een vermoeden of dit aan onze zijde (consignatiegever) of een mededeling

of vermoeden richting de Afnemer dat de Afnemer en of zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen de geleverde

zaken onmiddellijk terug te vorderen. De Afnemer is verplicht de zaak op onze eerste daartoe strekkende vordering onverwijld

aan ons te retourneren; de kosten van retournering zijn voor rekening van de Afnemer.

Lid 16.9. Consignatienemer is verplicht in geval van een vermoeden of dit aan onze zijde (consignatiegever) of een mededeling

of vermoeden van de consignatienemer en of zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen de geleverde zaken

onmiddellijk retour aan te bieden. De Consignatienemer is verplicht de zaak op onze eerste daartoe strekkende vordering

onverwijld aan ons te retourneren; de kosten van retournering zijn voor rekening van de Consignatienemer.

Lid 16.10. Afnemer is, indien hij al zijn verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst en/of uit andere overeenkomsten met

consignatiegever is nagekomen, bevoegd de in consignatie ontvangen zaken binnen de normale bedrijfsvoering te verkopen aan

derden.

Lid 16.11. De koper of Afnemer van consignatie kan zich niet op retentierecht beroepen voor kosten van bewaring en/of deze

kosten of andere kosten of vorderingen met het verschuldigde in verrekening brengen.

Artikel 17: Vertegenwoordiging

Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen,

tegenover ons aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.

Artikel 18: Zorgplicht

Afnemer zal de geleverde zaken steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten of laten verrichten

waardoor de kwaliteit en/of de veiligheid van de zaken, benevens de verpakking daarvan, danwel de reputatie van onze merken,

zouden kunnen worden aangetast.

Artikel 19: EAN-symbool

Met betrekking tot het EAN-symbool, zijn wij nimmer aansprakelijk, tenzij wij de voorschriften van de EAN niet hebben

opgevolgd.

Artikel 20: Kortingen en bonussen

Indien een (betalings)korting of bonusregeling, onder welke benaming dan ook, is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar en

betaalbaar indien de Afnemer al zijn (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst jegens ons volledig en

stipt is nagekomen.

Artikel 21: Aansprakelijkheid

Lid 21.1 Wij zijn tegenover de Afnemer op grond van een toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige- daad alleen

aansprakelijk voor die schade die het typische en voorzienbare gevolg is van de toerekenbare tekortkoming. Daartoe is niet te

rekenen schade zoals winstderving, bedrijfsschade en/of indirecte schade aan de zijde van de Afnemer en schade aan derden.

Lid 21.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor door ons gegeven adviezen omtrent aard of samenstelling van besteld product.

Lid 21.3 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen van degenen, die al dan

niet in dienstverband voor ons werkzaam zijn, danwel door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

Lid 21.4 In alle gevallen is een eventuele aansprakelijkheid aan onze zijde beperkt tot de hoogte van het door ons in het

desbetreffende geval in rekening gebrachte factuurbedrag, danwel, (voor zover zulks hoger is) tot het bedrag van de uitkering

die wij in het desbetreffende geval van onze assuradeur hebben ontvangen.

Lid 21.5 Iedere vordering op ons, tenzij deze door ons is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het

ontstaan van de vordering.

Lid 21.6 De Afnemer vrijwaart ons van alle eventuele aanspraken van derden uit hoofde van onrechtmatige gedragingen van

ondergeschikten, werknemers of derden die op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 22: Overmacht

Lid 22.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend, indien zij niet is te

wijten aan onze schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer-geldende opvattingen voor onze rekening komt.

De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Lid 22.2 Overmacht schort de verplichtingen van partijen op. Indien de overmacht langer dan een maand duurt, zijn partijen

gerechtigd, door enkele schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde

gedeelte, behoudens het gestelde in artikel 4.5 zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen.

Artikel 23: Ontbinding

Lid 23.1 Wij zijn gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de Afnemer is verschuldigd, de overeenkomst, de

daaruit voortvloeiende verbintenissen en alle andere bestaande overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke

tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde zaken terug te nemen indien:

a.de Afnemer achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan ons is verschuldigd, uit

welke hoofde dan ook en Afnemer niet binnen 5 dagen nadat hij gemaand is tot betaling, alsnog tot betaling overgaat;

b.de Afnemer surseance van betaling aanvraagt, danwel in staat van faillissement wordt verklaard.

c.de Afnemer weigert zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als omschreven in Lid 15A .3.

Lid 23.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 23.1, wordt elke vordering die wij op Afnemer hebben

uit welke hoofde dan ook, terstond in zijn geheel opeisbaar.

Artikel 24: Privacy

De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in ons privacy beleid. Ons privacy

beleid is ten alle tijden op te vragen via mail, per post of in te zien via onze websites waaronder VAFoods.eu en

foodspecialties.eu

Artikel 25: Particulieren leveringen

Voor particulieren leveringen gelden aanvullende algemene voorwaarden. Deze zijn ten alle tijden in te zien via onze webshop

en of zijn voor afhaal of bij afhaal van de producten.

Artikel 26: Diversen

Lid 26.1 Zowel voor wat betreft gesloten overeenkomsten als voor wat betreft haar uitvoering zijn wij gerechtigd een ander in

onze plaats te stellen.

Lid 26.2 Op onderhavige algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Lid 26.3 Eventuele geschillen, direct of indirect voortvloeiende uit een met de Afnemer aangegane overeenkomst, worden

gebracht voor de ter zake competente rechter te Den Bosch, voor zover de wet niet dwingend een andere rechter voorschrijft.

Naast dien zullen geschillen tussen partijen, te onzer vrije keuze, ook door een andere bevoegde Nederlandse rechter binnen

wiens rechtsgebied de Afnemer is gevestigd, kunnen worden beslist.

Lid 26.4 Op onderhavige algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing de bepalingen van het Weens

Koopverdrag (C.I.S.G.).

Lid 26.5 Voor zover een van de onderhavige voorwaarden deel uitmakende bepaling nu of op een later tijdstip in strijd zou zijn

met enig wettelijk voorschrift van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige van toepassing, voor zover niet

door ons voor dat geval buiten toepassing verklaard.

Lid 26.6 De opschriften van de artikelen in onderhavige algemene voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en

partijen zullen aan deze opschriften geen rechten kunnen ontlenen. Food Specialties Kamer van Koophandel Handelsregister

Oost-Brabant te Eindhoven onder nummer 71091963. BTW nummer NL858575656B01.Met uitsluiting van alle andere

voorwaarden zijn op alle van ons uitgaande aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten onze algemene verkoopen

leveringsvoorwaarden van toepassing. Food Specialties gevestigd te Maarheeze Nederland. Telefoonnummer +31 (0)85 760

71 00 +32 (0) 2 808 77 66 E-mail: info@foodspecialties.eu Internet: www.foodspecialties en www.vafoods.eu 180410 Algemene

voorwaarden Food Specialties en VA Foods versie 10 29-09-2020.